Zgodovina društva

Društva diabetikov sodijo pri nas med mlajše organizacije, saj so se v širšem obsegu začela pojavljati v zadnjem času. Pobudnik za to je bila pravzaprav zdravstvena služba z organiziranim in intenzivnim delovanjem na področju odkrivanja in preventivnega preprečevanja sladkorne bolezni. Povod za to je bil hiter razmak bolezni in spoznanje, da spada v skupino najvažnejših obolenj sodobnega človeka ter, da je zato njen pomen čedalje večji. Leta 1956 je bila na ravni republike v Ljubljani ustanovljeno Društvo diabetikov Slovenije, leta 1977 pa Zveza društev diabetikov Slovenije.

Med 38 slovenskimi društvi je naše društvo glede datuma ustanovitve med starejšimi. Društvo diabetikov je bilo v Kranju ustanovljeno leta 1976 na pobudo trakratnega predsednika Slovenske zveze diabetikov Franca Koželja - Vanje in kranjske zdravstvene službe. Namen ustanovitve je bil združiti diabetike zaradi medsebojne strokovne pomoči, varstva njihovih zdravstvenih in socialnih pravic, preventivnega ukrepanja in pravočasnega zdravljenja, ki mora biti dosegljivo vsem diabetikom. Poleg tega so želeli pomagati diabetikom z nasveti in s predavanji glede prehrane, domače nege in oblik zdravljenja ter prek javnih medijev seznanjati ljudi z značilnostmi sladkorne bolezni.

Veliko število registriranih diabetikov je bil zadosten razlog, da se organizira delo na prostovoljni ravni in ustanovi društvo. Ustanovni občni zbor Društva diabetikov Kranj je bil 19. novembra 1976. Zbora se je udeležilo 50 diabetikov z območja Kranja, Škofje Loke, Jesenic, Tržiča in Radovljice.  Izvoljen je bil upravni in nadzorni odbor. Za predsednika je bil izvoljen Franci Likozar. Na zboru je bil sprejet sklep, da bo društvo začelo aktivno delovati v letu 1977, ko bodo urejene vse formalnosti v zvezi z registracijo.  Kot ustanovitveni datum je bil določen 19.februar 1977. Z istim datumom   je bilo društvo prijavljeno tudi pri Zavodu za statistiko Republike Slovenije. Pravila društva so bila potrjena 29.avgusta 1977, prva seje upravnega odbora pa je bila 16.septembra 1977, kar štejemo lahko za uradni začetek delovanja Društva diabetikov v Kranju.

Društvo diabetikov Kranj je skozi 30-letno obdobje delovanja vodilo 6 predsednikov. Prvi predsednik društva je bil Franci Likozar, ki pa je moral zaradi zdravstvenih težav vodenje društva že po nekaj mesecih prepustiti Ivanu Vrečku, ki je funkcijo opravljal šest let. Nasledil ga je Tone Roblek, za njim pa je kar 15 let, do maja 1999, uspešno predsedoval Mihael Logar. V njegovem času je bil dosežen velik napredek: ustanovljeni so bili poverjeniški odbori, pričela so se strokovna predavanja po terenu ter meritve sladkorja v krvi in krvnega tlaka. Nasledil ga je danes žal že pokojni Franc Prislan. Njegova je ideja o ustanovitvi prvega Centra za diabetes v Sloveniji. Po njegovi smrti je vodenje društva prevzel Miroslav Snedec ter kasneje Jolanda Polanec, ki je predsednica še danes.

Kranjsko društvo, ki se je najprej imenovalo Društvo za boj proti sladkorni bolezni, je na začetku združevalo gorenjske diabetike, vendar se je sčasoma pokazala potreba po razširitvi njegovega delovanja. Tako so postopoma nastala samostojna društva na Jesenicah, v Tržiču in Škofji Loki. Zaradi poznejše delitve Občine Kranj so člani Društva diabetikov Kranj iz današnjih občin Kranj, Cerklje, Preddvor, Naklo, Šenčur in Jezersko. V društvo je zdaj včlanjenih več kot 800 bolnikov.

Začetek dela društva je bil podoben kot smo ga vajeni pri drugih prostovoljnih organizacijah. Aktivno se je v delo vključilo kar precejšnje število članov, vendar je delo kasneje obviselo le na nekaj najbolj vztrajnih, ki so se čutili odgovorne za delo ustanovljene organizacije.

S tem problemov se ukvarja večina društev in tudi naše še danes. Za delo v društvu potrebujemo več dejavnih članov in prijateljev. Vse manj je tistih, ki žrtvujejo svoj prosti čas, delo in sredstva za skupne cilje. Pogosto smo razmišljali o vzrokih zakaj tak odnos do organizacije. Največkrat smo se zedinili v mnenju, da člani oz. diabetiki ne poznajo koristi, ki jo jim nudi oz. zagotavlja njihova organizacija.  Zato je Izvršni odbor društva vseskozi posvečal veliko pozornost utrjevanju organizacije, t.j. včlanjevanju in informiranju diabetikov o delu društva.

Pri utrjevanju in afirmiranju organizacije je veliko problemov povzročalo nezadostno informiranje. Iz osebnih stikov smo ugotavljali, da diabetiki pogrešajo poznavanja in znanja o svoji bolezni, zdravljenju, preprečevanju, prehrani, osebni negi ipd. in da zelo malo ali skoraj nič ne vedo o delu organizacije na ravni republike in celo našega društva.

V preteklem obdobju si lastnih pisnih informacij nismo mogli zamisliti, ker je bilo to predrago, pa tudi sodelavcev za redno informiranje nismo imeli. Položaj se je izboljšal l.1985, ko je Zveza društev diabetikov  začela izdajati svoje glasilo »Sladkorna bolezen«, katero danes vsi člani društva dobivajo brezplačno po pošti na dom.  

Danes društvo skrbi za redno obveščanje članov v glasilu »Sladkorna bolezen« in za obveščanje v lokalnih glasilih in  na plazmah v diabetičnem centru. Leta 2006 pa je pričelo izdajati lastno glasilo Cukrček  v nakladi 1000 izvodov. V glasilu redno objavljamo strokovne članke, nasvete za sladkorne bolnike o zdravem načinu živlenja in informacije o delu društva. Glasilo prejemajo vsi članu društva brezplačno, na voljo pa je tudi ostalim obiskovalcem diabetičnega centra.

Največjo materialno podporo in sodelovanje v razpravah o položaju diabetikov in zagotavljanju njihovih pravic,  smo v preteklosti  imeli pri tedanji Zdravstveni skupnosti Kranj. Društvo je bilo redno vključeno v njihov proračun in to v višini, kot ga je predlagalo s svojim delovnim programom.

Danes društvo črpa materialna sredstva iz članarine svojih članov ter prispevkov pokroviteljev in donatorjev. Vsako leto kot humanitarna organizacija uspešno sodelujemo na javnem razpisu za sofinanciranje nevladnih in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki ga razpiše Mestna občina Kranj, zadnji dve leti pa pridobimo tudi finančna sredstva iz naslova FIHO- Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS. S pridobljenimi sredstvi financiramo delovanje društva in socialne programe.

Dejavnost društva je raznovrstna – od izobraževanja, ugodnosti za ljudi s sladkorno boleznijo do družabnih srečanj – in je zasnovana na načelu demokratičnosti pri oblikovanju odločitev in samem odločanju ter na načelu prostovoljnosti pri vključevanju v društvo. Z organiziranimi oblikami dela in povezovanja članov društvo omogoča in zagotavlja vključevanje članov ter sladkornih bolnikov v delo in programe društva. Pri tem so nam osnovno vodilo uspešno izvedene dejavnosti v preteklem obdobju ter pobude in predlogi članov društva.

Te cilje in naloge pa je mogoče uresničiti samo z načrtnim, organiziranim in s skupnim delom. Zato se društvo povezuje v Zvezo društev diabetikov Slovenije, ki kot humanitarna organizacija  deluje v javnem interesu ter se v polni meri vključuje v dogajanja in razprave, ki so na državni ravni povezana z zdravstvenim varstvom sladkornih bolnikov. Naša zveza je od leta 1994 polnopravna članica Mednarodne diabetične zveze (IDF) in s tem tudi njene evropske regije IDF-EURO.  

Društvo uspešno sodeluje tudi z  gorenjskimi društvi, v letu 2007 pa je svoje sodelovanje razširilo tudi preko meje.

Za društvo je velikega pomena preselitev v nove prostore v diabetični center v začetku leta 2006, saj je lokacija v novih in sodobno opremljenih prostorih dobra osnova za prihodnje delovanje in razvoj društva. Preselitev in povezanost s stroko bosta društvu omogočala vključevanje v zahtevnejše in nekatere skupne projekte. Najpomembnejše pa je boljše in neposredno povezovanje s sladkornimi bolniki. Prav neposredni stik bo omogočal zagotavljanje kakovostnih storitev in informacij, ki jih bolniki potrebujejo pri svojem zdravljenju, in k večanju medsebojnega sodelovanja.

Društvo je živo, če se člani zavedajo prednosti članstva in so aktivno vključeni v delovanje društva. Brez dejavnih posameznikov se v društvu ne zgodi nič. Želimo si, da bi se uresničila naša prizadevanja, da sladkorni bolniki začutijo pripadnost društvu ter samoumevno postanejo njegovi aktivni člani.

Ljudje, ki imamo podobne težave, se moramo med seboj povezati, se družiti in si pomagati. Menimo, da je pomoč človeka sočloveku najvišja etična vrednota. To v društvu vsekakor znamo. Nemogoče je zapisati vse pretekle aktivnosti, ugotavljamo le, da je bilo storjenega veliko. Vsak član je prispeval in še prispeva svoj delež k razvoju društva za dosego zastavljenih ciljev, posodobitev delovanja in njegovo popularizacijo.

Naše želje in cilji  so veliki. Želimo si pomagati med seboj, želimo izmenjavati izkušnje, se družiti med seboj. Za dvig kakovosti življenja bolnikov s sladkorno boleznijo je pomembno, da jih seznanjamo z vsemi novostmi s področja zdravljenja, diagnosticiranja, s področja ustrezne prehrane, ki vpliva na izboljšanje bolezenskih znakov. Poleg seznanjanja s temi novostmi želimo bolnike seznanjati s pravicami, ki jih imajo kot kronično bolni ter z novostmi na področju zakonodaje. Vsekakor pa želimo slediti temeljnemu poslanstvu društva  kot humanitarne organizacije, ki deluje v javnem interesu, da, upoštevajoč načela prostovoljnosti in nepridobitnosti, »skrbi za čim bolj kakovostno in samostojno življenje sladkornih bolnikov, si prizadeva za preprečevanje posledic sladkorne bolezni in enakopravno vključevanje sladkornih bolnikov v vsakdanje življenje«.

Društvu diabetikov Kranj lahko pomagate na več načinov

V napovedi za odmero dohodnine lahko del dohodnine (do 0,5%) namenite društvu.
Do 0,5 % svoje dohodnine lahko namenite v humanitarne namene. Ta del dohodnine bi se sicer stekel v državni proračun, kar pomeni, da je DONACIJA ZA VAS BREZPLAČNA.
Izpolnjen obrazec (PDF) pošljite na pristojni davčni urad (PDF).
Davčna številka združenja je: 61257419 Finančne prispevke pa lahko tudi nakažete na račun št: SI56 0700 0000 0147 530 (GB d.d., Kranj)

diabetes revija cukrcek