Na podlagi   določil  Zakona o društvih (Ur.list RS št. 61/2006) in Zakona o humanitarnih organizacijah ( Ur.list RS št.98/03) je Občni zbor Društva diabetikov Kranj  dne 20.03.2015 sprejel spremembe in dopolnitve Pravil Društva diabetikov Kranj sprejetih dne 13.03.2009 tako, da se le-ta v prečiščenem besedilu glasijo kot sledi:


PRAVILA DRUŠTVA DIABETIKOV KRANJ


I.    SPLOŠNE DOLOČBE

1.    člen

Društvo diabetikov Kranj (v nadaljevanju: Društvo) je prostovoljno združenje oseb, neposredno ali posredno prizadetih s sladkorno boleznijo, oseb,ki so na kakršenkoli način ukvarjajo z zdravljenjem sladkorne bolezni in njenih posledic ter vseh drugih, pripravljeni na kakršenkoli način pomagati s sladkorno boleznijo prizadetim osebam.

V Društvu se člani združujejo z namenom, da v  njem skupno ter tudi skupaj z ostalimi zainteresiranimi organi, organizacijami ter pravnimi in fizičnimi osebami povezanimi s to problematiko:

•    usklajujejo in  zadovoljujejo skupne in širše (javne) interese na področju zdravstvenega prosvetljevanja ter zdravstvene, socialne in humanitarne zaščite oseb s sladkorno boleznijo in drugih oseb, ki jih posredno ali drugače ogroža sladkorna bolezen,

•    kot občinsko oziroma regionalno društvo pomagajo pri reševanju skupnih zdravstvenih, socialnih in humanitarnih problemov teh oseb, ki jih je mogoče razrešiti na takšnem nivoju.

2.    člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo predstavlja in zastopa predsednik, v primeru zadržanosti ga po njegovem pooblastilu nadomešča podpredsednik ali tajnik. Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru dne 19.februarja 1977.


II.    IME IN SEDEŽ,PEČAT

3.    člen

Ime društva:         DRUŠTVO DIABETIKOV KRANJ

Sedež društva:   GOSPOSVETSKA 10, KRANJ

Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti Kranj pod zap.številko 114.
                    
4.    člen

Društvo ima okrogel pečat premera 33 mm z napisom   in z znakom. Desni dve tretjini izpolnjuje znak društva, ki se sestoji iz vodnjaka, okoli katerega se ovija kača in ptice, v spodnji levi tretjini pa je napis.

Društvo uporablja tudi   svoj znak /logotip/
Znak je obrobljen s črno bravo, zgoraj je polkrog, v katerem je stilizirana tehtnica. Spodaj pa je pravokotnik z zaobljenimi robovi,  v katerem piše »Društvo diabetikov Kranj«.

5.    člen

Društvo deluje na območju mestne občine Kranj in občin Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in Jezersko.

6.    člen

Društvo se lahko na podlagi sklepa občnega zbora spoji z drugimi društvi oziroma pripoji k drugemu društvu.
Društvo je član Zveze društev diabetikov Slovenije, ki deluje na območju Republike Slovenije.


III.    NAMEN IN CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

7.    člen

Namene iz. 1.člena teh pravil uresničujejo v društvu združeni člani in drugi, ki sodelujejo pri delu društva, tako da s skupnimi napori, z ustrezno porazdelitvijo izpolnjevanja nalog iz temeljne in spremljajočih dejavnosti dosegajo skupne cilje, ki so določeni v teh pravilih in v programih, ki so sprejeti v skladu z njimi.

8.    člen

Društvo deluje kot humanitarno društvo po načelih nepridobitnosti, prostovoljstva      ter v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah pretežno na naslednjih   področjih:

•    zdravstvena problematika oseb s sladkorno boleznijo,
•    zdravstveno osveščanje oseb s sladkorno boleznijo in njihovih družinskih članov,
•    socialno-ekonomska problematika oseb s sladkorno boleznijo,
•    dietna prehrana oseb s sladkorno boleznijo in drugih oseb,
•    informiranje članstva, javnosti in organov oblasti o sladkorni bolezni in z njo povezanimi problemi,
•    zdravstveno-rekreativna dejavnost sladkornih bolnikov,
•    organizacija zabavnih, kulturnih in športnih prireditev v dobrobit boja proti sladkorni bolezni,
•    organizacija sejmov in sejemskih prireditev v dobrobit boja proti sladkorni bolezni,
•    ustanavljanje in vodenje ustanov v korist boja proti sladkorni bolezni.


Društvu deluje tako, da za svoje člane:

•    sodeluje s pristojnimi državnimi in drugimi organi (mednarodnimi,gospodarskimi organizacijajmi, neprofitnimi organizacijami ipd. pri razreševaju problematike oseb  s sladkorno boleznijo,
•    organizira predavanja o zdravljenju sladkorne bolezni, zdravi prehrani, zdravem načinu življenja in druga predavanja povazana s to tematiko,
•    izdaja izboraževalno literaturo s svojega delovnega področja (časopisi, revije, knjige, letake, zloženke ipd.) in jo   posreduje vsem, ki jih ta problematika zanima. Prizadeva si, da najširši krog ljudi spozna probleme, povezane s sladkorno boleznijo,
•    v sodelovanju s proizvajalci zdravil, zdravstvenih pripomočkov in drugih proizvodov, ki osebam s sladkorno boleznijo lajšajo življenje oziroma omogočajo njegovo boljšo kakovost, organizira prikaz le-teh, po dogovoru pa tudi posreduje pri prodaji v okviru svojih organizacijskih možnosti. Če pri tem dosega določeno materialno korist (pokroviteljstvo, donacije, provizije itd.), je dobiček namenjen financiranju dejavnosti Društva,
•    organizira sestanke, srečanja in druge oblike sestajanja oseb s sladkorno boleznijo in drugih, ki so s to problematiko povezani (šport, izleti, skupinska terapija, zdraviliška okrevanja, sejemska dejavnost, predstavitve ipd.),
•    organizira prireditve, katerih čisti dobiček je namenjen ciljem delovanja Društva,
•    organizira izdelavo in proizvodnjo spominkov, plaket, maskot in podobnega propagandnega materiala, ki izkazuje dejavnost Društva, pomembne dogodke ali katerikoli dogodek povezan z delovanjem Društva ter, če so takšnega značaja, njihovo prodajo, pri čemer je čisti dobiček takšne dejavnosti namenjen za financiranje ciljev delovanja Društva,
•    pridobiva sredstva za svoje delovanje od državnih institucij, humanitarnih ustanov ali  fondacij, pokroviteljev, darovalcev in članov,
•    z zbranimi sredstvi financira svoje delovanje,
•    ureja internetno stran Društva.

IV.    NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA TER PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

9.    člen

Društvo je po načelu odprtosti humanitarno društvo, ki izvaja svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to, ali so njeni člani, ali ne.

Člani Društva so lahko poslovno sposobne fizične osebe, ki želijo sodelovati pri uresničevanju nalog Društva in s svojim delovanjem omogačjo lažje in bolj kakovostno življenje osebams sladkorno boleznijo.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, ki nima  poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta  starosti,  mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v Društvo podati pisno soglasje.

10.    člen

Pravice članov Društva so, da:

•    volijo in so voljeni v organe Društva,
•    sodelujejo pri oblikovanju programa in pri izvajanju nalog Društva,
•    dajejo predloge za uresničevanje nalog in za izboljšanje dela Društva,
•    prejemajo publikacije Društva,
•    so obveščeni o delu organov Društva in Zveze društev diabetikov Slovenije,
•    predlagajo organom Društva akcije, dejavnosti, stališča ipd.

11.    člen

Dolžnosti članov Društva so:

•    sodelujejo pri uresničevanje skupnih nalog ter s svojim delom prispevajo k aktivnosti Društva,
•    izvajajo sklepe in se ravnajo po stališčih, ki jih sprejmejo  organi Društva,
•    plačujejo članarino in druge prispevke, za katere tako sklenejo organi Društva,
•    izpolnjujejo druge obveznosti v skladu s pravili , programi dela in sklepi organov Društva.

12.    člen

Članstvo v Društvu preneha:

•    z izstopom po lastni želji,
•    z črtanjem člana iz Društva,
•    z izključitvijo člana,
•    s smrtjo.

Vsak član lahko prostovoljno izstopi iz Društva tako, da javi svoj izstop pisno Izvršnemu odboru Društva. Plačana članarina se z izstopom ne vrača. Člana Društva, ki dve leti zaporedoma kljub opominu, ni plačal članarine,  se   črta iz članstva Društva..
            
13.    člen

Društvo ima lahko tudi pokrovitelje. Pokrovitelji so fizične ali pravne osebe, ki Društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

Pokrovitelji so lahko zdravstvene, dobrodelne, zasebne, izobraževalne, znanstvene, poslovne ali druge organizacije ali posamezniki, ki s samostojnim delom opravljajo kakšno dejavnost (samostojni podjetniki, zdravniki, ki opravljajo zasebno dejavnost ipd.).

Pokrovitelj je lahko:

•    generalni pokrovitelj (prevzame skrb za materialno pokrivanje večine stroškov delovanja Društva),
•    pokrovitelj (materialno podpira dejavnost Društva v celoti npr.: prehrano, športno dejavnost, okrevanje ipd. ali materialno podpre določeno akcijo npr.: srečanje, udeležbo na sejmu ipd.).

Pogoji in obseg sodelovanja s pokroviteljem se določijo s pogodbo, ki jo posamezni pokrovitelj  sklene s Društvom. Pogoje pokroviteljstva in   podpis  pogodbe odobri Izvršni odbor.


V.    ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVO DELOVNO PODROČJE IN MEDSEBOJNA RAZMERJA

14.    člen

Organi Društva so:

•    Občni zbor,
•    Izvršni odbor,
•    Nadzorni odbor,
•    Disciplinska komisija.

Mandatna doba vseh organov Društva  je štiri (4) leta.

Mandat posameznega člana se lahko ponovi.

Občni zbor

15.  člen

Občni zbor je najvišji organ Duštva, ki so mu za svoje delo odgovorni vsi drugi organi Društva. Sestavljajo ga  člani in častni člani Društva.

•    Občni zbor se skliče po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto,
•    Občni zbor se skliče po sklepu Izvršnega odbora,
•    Občni zbor je reden ali izreden,
•    Občni zbor vodi tri-člansko delovno predsedstvo, ki ga izvoli Občni zbor na predlog predsednika Društva. Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
•    Zapisnikar piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja.

16.  člen

Občni zbor  je sklepčen, če je na njem navzočih več kot polovica članov.
Če ob uri sklica članov ni dovolj, se z začetkom Občnega zbora počaka 5 minut, nakar lahko Občni zbor veljavno sklepa ne glede na število prisotnih.
 
17.  člen

Sklicatelj Občnega zbora mora objaviti sklep o sklicu s pisnim vabilom, ki mora vsebovati:

•    predlog dnevnega reda,
•    kraj in čas začetka Občnega zbora,
•    kdo je sklicatelj oziroma na čigavo pobudo se sklicuje,
•    predmetno gradivo.

Vabilo mora biti poslano vabljenim praviloma 15 dni pred datumom sklica.


Redni občni zbor

18.    člen

Redni Občni zbor ima naslednje naloge:

•    sklepa o dnevnem redu,
•    obravnava in sprejema poročila Izvršnega odbora in drugih organov Društva,
•    sprejema delovni program Društva,
•    voli in razrešuje organe Društva,
•    sprejema pravila Društva, druge akte, če tako predvidevajo Pravila ter njihove spremembe, dopolnitve ali popravke,
•    obravnava in sklepa o izvajanju drugih pomembnejših nalogah Društva,
•    sprejema finančni načrt in zaključni račun,
•    sklepa o prenehanju Društva,
•    odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega ali Nadzornega odbora,
•    imenuje predstavnike v regionalno, državno in mednarodno organizacijo v katero je včlanjeno Društvo,
•    podeli častni naslov,
•    odloča o izvajanju  drugih nalog pomembnih za delo Društva.

19.    člen

Občni zbor sprejema sklepe z navadno večino glasov z javnim glasovanjem. Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica navzočih članov.


Izredni občni zbor

20.    člen

Izredni občni zbor se skliče na osnovi:

•    če se tako odloči in sprejme sklep o sklicu Izvršni odbor,
•    na zahtevo Nadzornega odbora,
•    na zahtevo najmanj 30 članov.

Predsednik Izvršnega odbora je dolžan sklicati izredni Občni zbor v roku 15 dni po prejemu pobude. Če tega ne stori, skliče izredni Občni zbor predlagatelj sam.

S pisnimi vabili poslanim članom 8 dni pred datumom za izreden sklic Občnega zbora, je sklicatelj dolžan navesti predlog dnevnega reda, čas in kraj Občnega zbora in na čigavo pobudo se sklicuje. Izredni Občni zbor odloča samo o vprašanjih zaradi katerih je sklican. Izredni Občni zbor zaseda in odloča pod enakimi pogoji kot redni Občni zbor.


Izvršni odbor

21.    člen

Izvršni odbor je izvršilni organ Društva in ga sestavljajo:

•    predsednik,
•    podpredsednik,
•    tajnik,
•    blagajnik,
•    gospodar,
•    izvoljeni člani.

Izvršni odbor šteje 7 do 13 članov.

22.    člen

Izvršni odbor ima predvsem naslednje naloge:

•    vodi delo Društva v času svojega mandata,
•    pripravlja in izvaja program Društva v okviru smernic sprejetih na Občnem zboru,
•    pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
•    sklicuje redni ali izredni Občni zbor članov in zanj pripravlja poročila o poslovanju Društva,
•    skrbi za uresničevanje ciljev in nalog opredeljenih v Pravilih Društva in sklepih Občnega zbora,
•    sprejema letni program srečanj članov in vodi njihovo organizacijo,
•    imenuje delovna telesa za uresničevanje posameznih nalog iz programa dela Društva,
•    pripravlja  in organizira strokovne posvete in razgovore s člani, zunanjimi sodelavci, predstavniki oblasti in gospodarstva za uresničitev programskih usmeritev,
•    sklepa o višini članarine,
•    obravnava pobude in predloge članov ter institucij povezanih z delom Društva,
•    imenuje člane v organe Zveze društev diabetikov Slovenije in druge organe s katerimi se Društvo povezuje,
•    sestavi kandidatno listo za volitve v organe Društva,
•    sprejema sklepe o priznanjih članom Društva,
•    opravlja druge naloge, ki niso posebej v pristojnosti  Občnega zbora.


Nadzorni odbor

23.    člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije (3) člani, ki jih izvoli Občni zbor. Na svoji prvi seji, najkasneje v 8 dneh po seji Občnega zbora, se Nadzorni odbor konstituira, tako da izmed svojih članov izbere predsednika.

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti istočasno člani Izvršnega odbora.

Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije (3) člani in če za sklep glasujeta vsaj dva člana.

Nadzornemu odboru morajo biti posredovani zapisniki organov Društva, posebno tisti, ki vsebujejo sklepe, ki se nanašajo zlasti na finančno – materialno poslovanje društva.

Nadzorni odbor tekoče spremlja finančno in materialno  poslovanje Društva, preverja skladnost sklepov organov Društva z določbami zadevnih predpisov in programom Društva, opozarja na napake in možnosti glede kakovosti uporabe razpoložljivih sredstev ter v celoti nadzoruje finančno-materialno poslovanje Društva in njegovih organov.

Nadzorni odbor vsako leto pregleda finančno-materialno poslovanje Društva. O tem sestavi posebno poročilo, ki ga predsednik odbora poda na rednem letnem Občnem zboru Društva.

Nadzorni odbor dela na sejah, ki so odprte in javne.


Disciplinska komisija

24.    člen

Disciplinska komisija obravnava kršitve, ki so jih pri svojem delu v Društvu storili člani Društva.

Predlog za obravnavanje določene kršitve pred Disciplinsko komisijo  lahko poda katerikoli član ali organ Društva.
Predlog mora biti podan v pisni obliki.

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani in dva (2) namestnika.
Disciplinsko komisijo izvoli Občni zbor Društva.
Mandat je 4 (štiri) leta in sovpada z mandatom ostalih voljenih organov Društva.
Disciplonska komisija deluje na osnovi Pravilnika o delu disciplinske komisije.

25.    člen

Disciplinska komisija lahko izreče naslednje ukrepe:

•    opomin,
•    javni opomin,
•    prepoved opravljanja funkcije člana Društva s posredovanjem predloga pristojnemu organu za razrešitev funkcije,
•    izključitev iz Društva.

Zoper sklep Disciplinske komiisje lahko krišitelj v roku petnajst (15) dni po prejemu le-tega vloži pritožno na Izvršni odbor Društva, ki o zadevi dokončno odloči v roku trideset (30) dni po prejemu pritožbe.

Stalne in občasne komisije

26.  člen

Za izvrševanje določenih aktivnosti Društva imenuje Izvršni odbor stalne (razen Disciplinske komisije, ki je izvoljena na Občnem zborju) in, na osnovi trenutnih potreb, občasne komisije ter druga delovna telesa.

Izvršni odbor s sklepom določi sestavo stalnih in  občasnih komisij  ter njih delovno področje oziroma naloge. Komisijo vodi predsednik, ki je imenovan s sklepom o ustanovitvi komisije. Za pravilnost in uspešnost dela je odgovoren predsednik komisije.

Stalne komisije (poleg disciplinske komisije) Društva so:

•    Komisija za rekreacijo,
•    Komisija za zdravstveno strokovno delo,
•    Komisija za priznanja.


Predsednik izvršnega odbora

27.    člen

Predsednik Izvršnega odbora je hkrati tudi predsednik Društva in ga izvoli Občni zbor za dobo štirih let.

Opravlja naslednje naloge:

•    zastopa in predstavlja Društvo pri organih oblasti, zavodih in tretjih osebah doma in v tujini,
•    kot zakoniti zastopnik v imenu in za račun Društva v pravnem prometu podpisuje pogodbe in druge akte,
•    sklicuje Občni zbor in je  Izvršnega  odbora,
•    vodi seje Izvršnega odbora,
•    skrbi za izvršitev sprejetih sklepov Občnega zbora in Izvršnega odbora,
•    podpisuje vso korespondenco,
•    skrbi za izvrševanje finančnega načrta oziroma razpolaganje s sredstvi po sklepih pristojnih organov,
•    je odgovoren za zakonitost dela Društva.


Podpredsednik izvršnega odbora

28.    člen

Podpredsednika   imenuje Izvršni odbor izmed izvoljenih članov. Podpredsednik izvršnega odbora opravlja naslednje naloge:
•    Nadomešča predsednika Izvršnega odbora v njegovi odsotnosti. Po  pooblastilu  predsednika ima v tem času enaka pooblastila kot predsednik.

•    Po pooblastilu Izvršnega odbora  lahko  opravlja tudi stalne naloge.


Tajnik

29.    člen

Za tajniško poslovanje imenuje Izvršni odbor osebo ali zaposli usposobljeno osebo, s katero se, lahko tudi pogodbeno, opredelijo naslednje naloge in dolžnosti:

•    skrbi, da so pravilno in pravočasno opravljena vsa administrativna in organizacijska dela,
•    skrbi, da se izvajajo sprejeti sklepi sej Izvršnega odbora, ki se nanašajo na njegovo delo,
•    skupno s predsednikom ali podpredsednikom Društva sestavljata razna poročila za Občni zbor ter seje Izvršnega odbora,
•    opravlja tudi druge naloge za katere ga zadolži predsednik ali podpredsednik.


Blagajnik

30.    člen

Za blagajniško in finančno poslovanje imenuje Izvršni odbor osebo ali zaposli usposobljeno osebo, s katero se, lahko tudi  pogodbeno, opredelijo naslednje naloge in dolžnosti.

Naloge blagajnika društva so:

•    vodi ustrezne  materialne, finančne in druge knjige in blagajniška opravila Društva,
•    skrbi, da je finančno-materialno poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja (zakoni, podzakonski akti, računovodski standardi),
•    skrbi, da ima Društvo pravilnik o finančno-materialnem poslovanju, usklajen s predpisi,
•    skrbi, da člani redno plačujejo članarino,
•    pripravlja finančna poročila za Občni zbor in Izvršni odbor.

Računovodske dejavnosti se lahko poverijo tudi družbi ali podjetniku, ki se poklicno ukvarja z računovodstvom (računovodski servis). V tem primeru je blagajnik dolžan skrbeti za ažurno poslovanje in predajanje listin računovodskemu servisu, kontrolirati ažurnost knjiženja ter kontrolirati pravilnost likvidacije listin.    

31.    člen

Društvo ima svoj transakcijski račun. Podpisnike dokumentov finančnega poslovanja določi s sklepom Izvršni odbor.

Finančno materialno poslovanje je javno. Vsak član Društva ima pravivo vpogleda v zadevno dokumentacijo po predvidenem postopku.  


Gospodar

32.    člen

Gospodarja imenuje Izvršni odbor izmed svojih članov.

Gospodar skrbi za materialno opremo društva. V opremo sodijo prostori, kjer Društvo izvaja svojo dejavnost ter oprema, ki jo Društvo pri izvajanju dejavnosti uporablja.


VI.    FINANCIRANJE DRUŠTVA TER NAČIN OPRAVLJANJA NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI

33.  člen

Materialna sredstva za opravljanje svojih nalog črpa Društvo iz:

•    članarine članov, višino članarine vsako leto določi Izvršni odbor,
•    prispevkov pokroviteljev in donatorjev,
•    dohodkov od prireditev, publikacij, spominkov in maskot, dejavnosti v okviru sodelovanja s proizvodnimi, trgovskimi in drugimi organizacijami in posameznimi (organizacija predstavitev, prodaje, posredovanje informacij ipd. dejavnosti), ki jim je področje delovanja Društva zanimivo,
•    daril in prispevkov države, organizacij in ustanov za financiranje humanitarnih in športnih organizacij, oziroma drugih daril in prispevkov, predvidenih z zakoni ali predpisi,
•    z zbiranjem prispevkov za določene namene.

Če Društvo pri finančnem poslovanju v koledarskem letu ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga obvezno prenese v naslednje leto za izvajanje dejavnosti in programov.

Društvo mora začasne presežne prilive sredstev, ki jih še ne more uporabiti za uresničevanje programa, nalagati izključno v banke, ki imajo za poslovanje dovoljenje Banke Slovenije.

34.    člen

Denarna in ostala sredstva, ki jih  Društvo pridobise lahko uporabi za naslednje  namene:

•    redno delo, poslovanje Društva in za obveze, ki jih izhajajo iz članstva v regionalnih, državnih ali mednarodnih organizacijah,
•    nadomestila in druge stroške članom organom Društva pri določenih nalogah v zvezi z delovanjem Društva,
•    organizacijo dela Društva in njegovih organov,
•    razne druge izdatke, ki so predvideni v finančnem načrtu in programu za vsako tekoče leto,
•    informativno dejavnost društva,
•    občasne nagrade funkcionarjem Društva in pogodbenim delavcem za opravljanje administrativno-finančnih del,
•    humanitarno-socialne namene,
•    osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov (zaposlitev) v Društvu kot humanitarni organizaciji ne smejo biti višji, kot je to določeno z zakoni in s kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.

35.    člen

Sredstva se razporedijo s finančnih načrtom. Finančno-materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih. Podrobneje ureja to podrobčje poseben pravilnik, ki ga sprejme Izvršni odbor.

36.    člen

Nadzor nad razpolaganjem s sredstvi Društva opravlja Nadzorni odbor. O svojih ugotovitvah in  sklepih, ki jih sprejema na svojih sejah, poroča Občnemu zboru, po potrebi pa tudi ostalim organom Društva.


VII.       PRENEHANJE DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE Z NJEGOVIM   PREMOŽENJEM PO PRENEHANJU DRUŠTVA

37.    člen

Društvo preneha delovati, če:

•    tako sklene občni zbor z večino glasov prisotnih članov,
•    po samem zakonu,
•    zaradi spojitve z drugimi društvi,
•    zaradi pripojitve k drugemu društvu,

38.    člen

Društvo lahko sprejme sklep o prenehanju. Za tak sklep morata glasovati najmanj dve tretjini na občnem zboru navzočih članov ob pogoju, da je pri glasovanju navzočih najmanj polovica članov.

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha obstojati oz.,če s svojim delovanjem  meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali vzpodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo in nestropnost.

Prenehanje   ugotovi pristojni organ z odločbo. V teh dveh primerih se premoženje društva prenese na Zvezo društev diabetikov Slovenije, Kamniška ulica 25, 1000 Ljubljana.

Društvo lahko sprejme sklep o pripojitvi ali spojitvi k drugemu po dejavnosti sorodnemu društvu. V takem primeru   pride premoženje Društva na društvo h kateremu  i se Društvo pripojilo oz. društvu, ki bi nastalo s spojitvijo z drugim društvom.

39.    člen

Ob prenejanju delovanja Društva mora predsednik obvestiti pristojni upravni organ v roku 30 dni zaradi izbrisa iz registra društev.


VIII.   JAVNOSTI DELA

40.    člen

Delovanje društva je javno.

Društvo obvešča svoje člane o svojem delu tako, da članstvu zagotavlja pravico do vpogleda v katerokoli dokumentacijo Društva.
Širšo javnost obvešča preko medijev.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Izvršnega odbora.

IX.     POHVALE IN PRIZNANJA

41.    člen

Društvo lahko podeli članom Društva alu tudi nečlanom priznanje:

a/    Priznanje Društva,
b/    Naziv: Častni član Društva,
c/    drugo.

Predlagatelj za priznanje je lahko vsak član ali organ Društva.
Društvo lahko predlaga svoje člane tudi za priznanja, ki jih podeljuje Zveza društev diabetikov Slovenije ali priznanje, ki jih podeljujejo druge pravne osebe.

Podrobnosti v zvezi s priznanji opredeljuje Pravilnik o priznanjih Društva.
    
X.    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42.    člen

Osebe v tem pravilniku so zaradi lažjega zapisa imenovane v moškem spolu. Seveda velja, da je ta oseba lahko tudi ženskega spola.

43.    Člen

Spremembe teh Pravil se sprejemajo po enakem postopku kot ta Pravila.

Spremenjena Pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor društva in jih potrdi Upravna enota Kranj.

44.    člen

Z veljavnostjo teh pravil prenehajo veljati Pravila Društva diabetikov Kranj sprejeta dne 13.03.2009.


Kranj, dne  20.03.2015

Predsednica Društva
Jolanda Polanec

Društvu diabetikov Kranj lahko pomagate na več načinov

V napovedi za odmero dohodnine lahko del dohodnine (do 0,5%) namenite društvu.
Do 0,5 % svoje dohodnine lahko namenite v humanitarne namene. Ta del dohodnine bi se sicer stekel v državni proračun, kar pomeni, da je DONACIJA ZA VAS BREZPLAČNA.
Izpolnjen obrazec (PDF) pošljite na pristojni davčni urad (PDF).
Davčna številka združenja je: 61257419 Finančne prispevke pa lahko tudi nakažete na račun št: SI56 0700 0000 0147 530 (GB d.d., Kranj)

diabetes revija cukrcek